0 przedmiot w koszyku
Przedmioty dodane do koszyka zostaną wyświetlone tutaj
Zobacz koszyk
Dostęp
Niezarejestrowany użytkownik
Zaloguj się, aby złożyć zamówienie
Privacy

ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM UE nr. 2016/679 (“RODO”)

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 (dalej RODO) w sprawie ochrony danych osobowych, firma COVIND S.p.A. a socio unico. (numer NIP 03699000018), zarejestrowana pod adresem Cebrosa 68, 10036 Settimo Torinese (To) pozostaje Administratorem Twoich danych osobowych.:
 
1. Podstawa prawna przetwarzania danych
Dane osobowe, w których posiadaniu jesteśmy lub, które zostaną do nas przekazane przez Ciebie lub osoby trzecie będą gromadzone i przetwarzane w celach nawiązania współpracy takich jak na przykład prośba o informację lub ofertę, realizowanie współpracy kontraktowej oraz wypełnianie zobowiązań z nią związanych, a także w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora danych lub osób trzecich uwzględniającego bezpieczeństwo i organizację firmy, o ile nie naruszają interesów lub podstawowych praw i wolności osobistych osób, której dane dotyczą. Przykładowe „dane osobowe” to informacje dotyczące:
 • Dane identyfikacyjne i kontaktowe: imię, nazwisko, data urodzenia, NIP, telefon, e-mail, adres, dane identyfikacyjne;
 • Dane związane z nawigacją użytkownika, takie jak adres IP, data lub godzina zapytania, zasoby, do których odwiedzający uzyskał dostęp, a które są automatycznie i niezależnie pobierane przez oprogramowanie nadzorujące prawidłowe funkcjonowanie witryny.
 • Dane bankowe: IBAN, numer karty kredytowej itp.
2. Cel przetwarzania
Twoje dane osobowe są przetwarzane w następujący sposób:
 1. bez Twojej wyraźnej zgody (art. 6 podpunkt b), c), e) f) RODO), w następujących celach:
 1. zawieranie i wykonywanie umów o usługi Administratora;
 2. wypełnianie obowiązków ustanowionych przez prawo, rozporządzenia, prawodawstwo wspólnotowe, na żądania organów administracji (np. dotyczących przeciwdziałaniu prania pieniędzy);
 3. wykonywania lub obrony w razie potrzeby praw Administratora w sądzie lub poza sądem;
 1. za Twoją jasną i wyraźną zgodą (art. 6 podpunkt A) oraz art. 7 RODO), w następujących celach:
 1. przeprowadzania wewnętrznych analiz statystycznych, a także badań rynkowych mających na celu projektowanie ofert handlowych.
3. Metody przetwarzania
Przetwarzanie Twoich danych będzie przeprowadzane przez upoważnione podmioty przy wsparciu narzędzi papierowych i / lub komputerowych w celu przechowywania, zarządzania i przesyłania danych z logiką ściśle związaną z samymi celami, a w każdym przypadku poprzez zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych uniemożliwiających nieuprawnion dostęp, ujawnienie, modyfikację lub zniszczenie Twoich danych osobowych. Strona internetowa firmy Covind (www.covind.it) wykorzystuje pliki cookies niezbędne do jej działania i wykorzystywane do celów opisanych w polityce cookie z zastrzeżeniem określonych informacji, do których zapoznania się zapraszamy na wyżej wymienionej stronie. W każdym przypadku Twoje dane będą:
 • Przetwarzane w sposób rzetelny i zgodny z prawem;
 • Zbierane i rejestrowane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach;
 • Dokładne i w razie potrzeby aktualizowane;
 • Istotne, kompletne i nienadużywane w odniesieniu do celów przetwarzania.
4. Podmioty upoważnione do przetwarzania
Twoje dane mogą zostać udostępnione w celach, o których mowa w poprzednim art. 2) pracownikom lub współpracownikom Administratora Danych upoważnionym i / lub przetwarzającym dane, z których wszyscy zostali odpowiednio pouczeni. Dane mogą być również przekazywane firmom zewnętrznym, które wykonują czynności na zlecenie Administratora na zasadzie outsourcingu, działającym jako Przetwarzający Danych i na podstawie umowy prawnej zabepieczającej ochronę danych lub innym podmiotom, w tym niezależnych właścicieli, takich jak organy administracji, organy nadzorcze i kontrolne, lub inne podmioty, osoby publiczne lub prywatne, które mają prawo żądać dostępu do danych. Kategorie osób trzecich, które mogą mieć dostęp do takich danych, to na przykład:
 • Dostawcy IT (np. usługi archiwizacji danych, e-mail, WEB / przechowychania w chmurze, hosting, monitorowanie sieci, wysyłanie e-maili, utrzymanie strony internetowej itp.);
 • Konsultanci (np. konsultant ds. zatrudnienia, księgowi, prawnicy i inni specjaliści, instytucje bankowe itp.);
 • Podmioty publiczne i prywatne działające w celach bezpieczeństwa społecznego, socjalnego lub ubezpieczeniowego (również integracyjnego), urzędy skarbowe itp.;
 • Organy prawne i inne podmioty upoważnione do zobowiązań prawnych;
 • Inne Organy;
Zaktualizowana lista osób zarządzających i upoważnionych do przetwarzania danych znajduje się w siedzibie Administratora Danych.
 
5. Okres przechowywania i przetwarzanie danych po jego wygaśnięciu
Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji ww. celów. W szczególności:
 • W celach, o których mowa w art. 2 A) podpunkt a i podpunkt b., chyba że przepisy prawa stanowią inaczej, nie później niż 10 lat od rozwiązania Umowy;
 • W celach, o których mowa w art. 2 A) podpunkt c zgodnie ze szczegółowymi przepisami;
 • W celach, o których mowa w art. 2 A) podpunkt d dane będą przechowywane przez czas trwania sporu i do czasu odwołania;
 • lub cele, o których mowa w art. 2 B), przez 24 miesiące od zarejestrowania zgody.

Po upływie okresów przechowywania wskazanych powyżej dane zostaną zniszczone, usunięte lub zanonimizowane, zgodnie z aktualnym stanem techniki.

6. Transfer danych
Twoje dane osobowe przetwarzane są w siedzibie Administratora Danych oraz w każdym innym miejscu, w którym strony zaangażowane w przetwarzanie danych znajdują się na terenie Unii Europejskiej. W każdym przypadku przyjmuje się, że Administrator Danych w razie potrzeby będzie miał prawo do przenoszenia takich danych za granicę do krajów pozaeuropejskich. W takim przypadku Administrator Danych zapewnia od teraz, że przekazanie danych poza Unię Europejską będzie odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z zastrzeżeniem zachowania standardów klauzul umownych przekazanych przez Komisję Europejską. W szczególności Twoje dane będą przekazywane za granicę do krajów pozaeuropejskich, tylko jeśli poziom ochrony danych w kraju trzecim został uznany przez Komisję Europejską za odpowiedni na podstawie art. 45 RODO. Jednak w przypadku braku decyzji, przekazanie danych może nastąpić w przypadku wystąpienia jednego z wyjątków przewidzianych w art. 49 RODO (np. zgoda, przekazanie niezbędne do celów umownych lub przedumownych w związku z umową zawartą z zainteresowaną stroną lub na jej rzecz, ustalenie, wykonanie lub obrona prawa w miejscu juryzdykcji sądowej strony itp.).
7. Obowiązkowy charakter cesji i konsekwencje odrzucenia
Podanie przez Ciebie danych w celach, o których mowa w art. 2 A) jest obowiązkowe i nie wymaga Twojej zgody. Ewentualne niepowodzenie przy wprowadzaniu, częściowe lub nieprawidłowe podanie i / lub jakakolwiek wyraźna odmowa przetwarzania sprawi, że Administrator Danych nie będzie mógł odpowiedzieć na Twoje zapytanie, wypełnić zobowiązań umownych wynikających z udzielonego upoważnienia lub zobowiązania prawnego, któremu podlega Właściciel. Podanie danych w celach, o których mowa w art. 2 B) jest opcjonalne, w związku z czym możesz zdecydować się nie wyrazić zgody lub ją cofnąć w dowolnym momencie.
8. Prawa zainteresowanej strony masz prawo do uzyskania od Administratora Danych potwierdzenia, że przetwarzamy Twoje dane osobowe i uzyskać:
 1. dostęp do danych osobowych w celu:
 • Potwierdzenie rodzaju przetwarzanych danych, celów w jakich były przetwarzane, odbiorców lub kategorii odbiorców, którym dane te zostały lub zostaną przekazane, okresu w jakim dane będą przechowywane lub prognozy czasu trwania, przysługujące Ci prawa, istnienie odpowiednich gwarancji przekazania danych do państw trzecich, jeżeli trwa proces zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania (przynajmniej w takich przypadkach z informacjami istotnymi na temat zastosowanej logiki, znaczenia i konsekwencji tego proces);
 • Uzyskania kopii przetwarzanych danych osobowych bez wpływu na prawa i wolności innych osób.
 1. Sprostowania niedokładnych danych lub, gdy leży to w Twoim interesie, przeprowadzenie odpowiednich uzupełnień;
 2. Usunięcie danych osobowych w następujących przypadkach:
 • Gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzone
 • Gdy Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • Gdy wycofano zgodę i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania;
 • Gdy sprzeciwiasz się przetwarzaniu przy braku przeważających sprzecznych praw lub regulacji;
 • Administrator Danych ma do tego prawny obowiązek
Administrator danych jest zobowiązany bez zbędnej zwłoki przystąpić do usunięcia danych i podjąć należne kroki w celu poinformowania innych administratorów danych, którzy przetwarzają, o przystąpieniu do ich usunięcia.
 1. Ograniczenie przetwarzania Twoich danych w następujących przypadkach:
 • Gdy kwestionowana jest dokładność danych;
 • Gdy domniemywa się niezgodne z prawem przetwarzanie danych;
 • Do oceny, wykonywania lub obrony prawa w sądzie;
 • Gdy sprzeciwiono się przetwarzaniu, w oczekiwaniu na weryfikację podastaw tego sprzeciwu.

Masz również prawo:

 1. sprzeciwiać się w całości lub w części:
 • Przetwarzaniu niezbędnemu do wykonania zadania leżącego w interesie publicznym lub z nim powiązanym, powierzonym przez władzę publiczną administratorowi danych;
 • Przetwarzanie niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych lub osób trzecich, o ile interesy lub prawa i wolności nie przeważają nad podstawowymi prawami zainteresowanej strony, który wymaga ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba zainteresowana jest niepełnoletnia.

Administrator Danych musi odpowiedzieć na Twoje żądanie w ciągu miesiąca od wykonania tego prawa. Odpowiedź musi być udzielona na piśmie, w tym w formie elektronicznej, chyba że ustnie o to poprosisz. Odpowiedź musi być zwięzła, przystępna i zrozumiała.

 1. Żądanie przeniesienia, w przypadku gdy przetwarzanie opiera się na elektronicznym przetwarzaniu całości lub części ich danych osobowych.
 2. Złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego w państwie członkowskim, w którym zazwyczaj urzędujesz, pracujesz lub w miejscu domniemanego naruszenia.
9. Jak korzystać z praw
Aby skorzystać ze swoich praw, możesz:
 • Wysłać e-maila na: gdpr@covind.it
 • Wyśłać list polecony za potwierdzeniem odbioru na adres: COVIND S.p.A. a socio unico, strada della Cebrosa 68, 10036 Settimo Torinese (To).
10. Zmiany w tym dokumencie
Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności firmy COVIND S.p.A. a socio unico. Może podlegać zmianom lub aktualizacjom. W przypadku zmian i odpowiednich aktualizacji, zostaną one zgłoszone wraz ze specjalnymi powiadomieniami dla zainteresowanych stron. Dokument został zaktualizowany w dniu 12 kwietnia 2019 r. W celu dostosowania go do obowiązujących przepisów, a w szczególności do rozporządzenia UE 2016/679.